Rozwój kompetencji społecznych osób autystycznych

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla 4 osób (2K i 2 M) Autystycznych niesamodzielnych i/lub z niepełnosprawnościami zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020.
Głównymi produktami i rezultatami, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu, są: 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie -4 osoby, 2.Liczba osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 4 osoby 3,Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu 4szt. 4. Liczba
wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu (WLWK) – 4 szt.
Grupą docelową Projektu jest 4(2K i 2 M)osób z autyzmem niesamodzielnych i/lub z niepełnosprawnościami zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt adresowany jest w pierwszej kolejności do osób, których dochód nie
przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Głównymi zadaniami, które zostaną zrealizowane w ramach projektu, są: 1. Rekrutacja, 2.Przeprowadzenie usług opiekuńczych dla 4 osób , 3. Zarządzanie projektem

INFOLINIA  PROJEKTU NR 884 885 418

deklaracja uczestnictwa w projekcie 091 Magda

Karta rekrutacyjna 091 Magda

oswiadczenia uczestnika projektu 2018 Magda 091

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa 091 Magda

Umowa trójstronna 091 Magda

wykorzystanie wizerunku 2018 091 Magda

Zakres danych os.powierz.2018