Opieka nad osobami starszymi i/lub z niepełnosprawnościami prowadzona przez Fundację ZOSIA RADOSIA i Wiktoria

OPIS PROJEKTU:
Celem Projektu jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla 25 osób (17K i 8M) starszych niesamodzielnych i/lub z niepełnosprawnościami zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020.
Głównymi produktami i rezultatami, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu, są: 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie -25 osób, 2.Liczba osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 25 osób 3,Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu 5 szt. 4. Liczba
wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu (WLWK) – 5 szt.
Grupą docelową Projektu jest 25 osób (17K i 8M) niesamodzielnych starszych niesamodzielnych i/lub z niepełnosprawnościami zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt adresowany jest w pierwszej kolejności do osób z
niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Głównymi zadaniami, które zostaną zrealizowane w ramach projektu, są: 1. Rekrutacja, 2.Przeprowadzenie usług opiekuńczych dla 25 osób , 3. Prowadzenie infolinii. 4.Zarządzanie projektem

INFOLINIA  PROJEKTU NR 884 885 468

deklaracja uczestnictwa w projekcie 037K

Karta rekrutacyjna 037K

oswiadczenia uczestnika projektu 2018 037K

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa 037 Karolina

Umowa trójstronna 037K

wykorzyst.wizerunku 2018 037K

Zakres danych os.powierz.2018